วางแผน ลดหย่อนภาษี

ลดหย่อนภาษี เรื่องใกล้ตัว วางแผนก่อนย่อมดีกว่า ประหยัดภาษีด้วยประกัน  ได้รับความคุ้มครองคุ้มค่า และยิ่งกว่านั้นคือ สามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้สูงสุด 300,000 บาท จากเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปใน 100,000 บาทแรก และเมื่อใช้เต็มสิทธิแล้วก็จบกันไป ไม่ค่อยได้สนใจสิทธิลดหย่อนภาษีอีก 200,000 บาท ทั้งที่ความจริงแล้วมีสิทธิ

ลดหย่อนภาษี คือ

รายการต่างๆที่มีข้อบังคับให้สามารถนำมาหักค่าใช้จ่ายด้านภาษีภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายส่วนตัวแล้ว เพื่อเป็นการลดภาระหน้าที่ในการจ่ายภาษี ก่อนจะนำรายได้ที่เหลือซึ่งเรียกว่ารายได้สุทธิ

โดยจะนำรายได้สุทธิไปคำนวณภาษีตามอัตราภาษีที่กรมสรรพากรกำหนด

การใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจะทำให้ผู้มีรายได้จ่ายภาษีน้อยลงหรือประหยัดภาษีนั่นเอง

ลดหย่อนภาษี ด้วยประกัน สูงสุด 300,000 บาท

ค่าลดหย่อน ภาษี

ประกันชีวิต, ประกันออมทรัพย์

 •  ประกันชีวิต  ลดหย่อน ภาษี ใช่สิทธิได้ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 100,000 บาท

 • สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปของคู่สมรส(ที่ไม่มีรายได้ และเป็นคู่สมรสกันตลอดทั้งปี) มาลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

 • เงื่อนไข กรมธรรม์ มีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปี ขึ้น

 • ประกันสุขภาพ ใช้สิทธิตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 25,000 บาท

 • เมื่อรวมกับประกันชีวิต ประกันออมรัพย์ ลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาท

ประกันบำนาญ

 • หักค่าลดหย่อนในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ที่นำมาเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี แต่ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี

 • เงื่อนไขกรมธรรม์ มีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และจ่ายผลประโยชน์เงินบำนาญเมื่อผู้มีเงินได้อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไปถึงอายุ 85 ปีหรือกว่านั้น

 • เมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เงินที่ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และเงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

 • ประกันบำนาญที่แนะนำ

ประกันสุขภาพพ่อแม่

 • ลดหย่อนได้ตามจริง ไม่เกิน 15,000 บาท

 • พ่อแม่มีรายได้ทั้งปีภาษีไม่เกิน 30,000 บาท

 • ถ้าคู่สมรสไม่มีเงินได้ สามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพพ่อแม่ของคู่สมรสมาหักลดหย่อนตามจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท 

ตารางสรุปค่าลดหย่อน ภาษี 2566

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2566