ประกันชีวิตควบการลงทุน ยูนิต ลิงค์ (Unit Link)

ยูนิต ลิงค์ Unit Link เทรนด์ใหม่ของธุรกิจประกัน ที่คนกำลังให้ความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นั่นคือ ประกันชีวิตควบการลงทุน ( Unit Linked) เพราะสร้างผลประโยชน์ได้สูง ออกแบบเองได้ สามารถให้เงินทำงานแทนได้ พร้อมกับมูลค่ากรมธรรม์ที่มากกว่าจ่ายออกไป ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Link) ถูกออกแบบจากการผสมระหว่างประกันชีวิตกับกองทุนรวมเป็นแบบประกันที่สามารถออกแบบได้ตามความต้องการและยืดหยุ่นได้สูง 

จุดเด่น ยูนิตลิงค์ (Unit Link) mDsign

 • ยืดหยุ่นสูง ออกแบบเองได้
 • เพิ่ม-ลด ทุนประกันได้
 • กำหนดเวลาจ่ายเบี้ยได้
 • เพิ่ม ลด หยุดชำระเบี้ยประกันได้ 
 • เพิ่มเงินออม Top Up ได้
 • ให้เงินทำงาน เลือกกองทุนรวมมเองได้

เปรียบเทียบ ยูนิตลิงค์ ประกันชีวิตทั่วไป และกองทุนรวม

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง ยูนิตลิงค์ (Unit Link) mDsign

1. ยืดหยุ่น เพิ่ม-ลด ทุนประกันได้

 • ความคุ้มครองเริ่มต้น 5 เท่า ถึง 15 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุ ของผู้เอาประกันภัย และไม่จำกัดจำนวนเงิน เอาประกันภัยสูงสุด พร้อมทั้งสามารถปรับเพิ่ม หรือลดความคุ้มครองได้ ปีละ 1 ครั้ง
 • ควรเลือกทุนประกันอย่างไร
  กลุ่มมีภาระดูแลค่าใช่จ่ายภายในครอบครัว/ภาระหนี้สิน เหมาะกับทุนประกันสูง
  กลุ่มมีภาระน้อย เหมาะกับทุนประกันต่ำ แบ่งเงินไปลงทุนหาผลตอบแทน
2. กำหนดเวลาจ่ายเบี้ย เพิ่ม ลด หยุด จ่ายเบี้ยได้
 • เรียวกว่า Holiday Premuim โดยที่ได้รับความคุ้มครองเหมือนเดิม เมื่อลดหรือหยุดพักชำระเบี้ย บริษัทประกันจะขายหน่วยลงทุนเพื่อเป็นค่าประกันภัยและค่าใช้จ่ายต่างๆเอง ตราบเทาที่มีมูลค่า การลงทุนคงเหลือในกรมธรรม์
3. ระยะยาวจ่ายเบี้ยน้อยกว่า
 •  เพราะการแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปลงทุน ให้เงินทำงานผ่านการลงทุน ในกองทุนรวม ได้รับผลตอบแทน เมื่อเปรียบเทียบกับความคุ้มครองที่ได้รับ Unit Linked จ่ายเบี้ยประกันน้อยกว่าแบบธรรมดา
4. ถอน มาใช้ยามฉุกเฉินได้
 • ถอนเงินมาใช้ยามจำเป็นได้ เมื่อมูลค่ากรมธรรม์เพิ่มขึ้นสามารถถอนเงินมาใช้ยามจำเป็นได้
5. เพิ่มเงินออมเพื่อการลงทุนได้
 •  ช่วงที่มีรายได้เพิ่ม สามารถเพิ่มเงินลงทุนโดยการชำระเบี้ยประกันภัยส่วนที่เป็นเงินออมเพิ่มเติมได้ เริ่มต้น 5,000 บาทตอครั้ง และสูงสุดไม่เกินเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมาแล้วตอปกรมธรรม์เพื่อสร้างโอกาสได้รับ ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น
6. ให้เงินทำงาน เลือกการลงทุนเองได้
 • ให้เงินทำงาน เลือกการลงทุนเองได้ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทน ที่ต้องการตามความเสี่ยงที่คุณรับได้ ผานกองทุนรวมคุณภาพ
  บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำ พรอมตัวเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย ยืดหยุนและสามารถสับเปลี่ยน กองทุนได้ฟรี
  ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
7. สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆได้
 •  เช่น ประกันสุขภาพ โรคร้ายแรง โดยเบี้ยประกันภัยรวมคงที่ตลอดอายุสัญญา (สัญญาเพิ่มเติม UDR) แบบประกัน Unit Linked mDsign ของเมืองไทยประกันชีวิต มีกองทุนให้เลือกทั้งหมด 53 กองทุน 9 บลจ. มีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับ 1-8 ครอบคลุมทั้งกองทุนรวมไทยและต่างประเทศ
 • สำหรับมือใหม่ ไม่เคยลงทุนเลย ทางบริษัทประกันมีพอร์ตแนะนำการลงทุนให้ด้วย พอร์ตแนะนำใช้กลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยง มีให้เลือก 5 ระดับ ตั้งแต่พอร์ตเสี่ยงน้อย-เสี่ยงมาก
แบบประกันควบการลงทุนอื่นๆ ทางเลือกที่การันตีผลตอบแทน

ประกันควบการลงทุน ยูแอล พลัส

 • ความคุ้มครองชีวิตสูงสุดได้ไม่จำกัด ขั้นต่ำ 2 – 8 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก
 • การันตีอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ ปีแรก 4% ปีถัดไป 1%
 • เบี้ยประกันภัยสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท