ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ UL Plus

ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ UL Plus  ประกันชีวิตที่ออกแบบได้ตามความต้อง ตอบโจทยืทุกช่วงชีวิต การันตีอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำปีแรก 4%* เลือกความคุ้มครองได้สูง ให้คุณสร้างแผนการเงินระยะยาว ส่งต่อความมั่นคง พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท

  • กระจายการลงทุนในตราสารทุน สูงสุดไม่เกิน 20% ของ NAV
  • ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่า BBB
  • ผลตอบแทนขั้นต่ำตามที่บริษัทรับรอง (4% ในปีแรก,1% ในปีที่ 2 เป็นต้นไป)มีโอกาสในการได้รับ
  • ผลตอบแทนที่สูงกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสามัญทั่วไปรับประกันเงินต้นและได้รับความคุ้มครองชีวิต
  • บริหารกองทุนโดยทีมผู้จัดการกองทุนจาก KASSET ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

เปรียบเทียบความแตกต่างของประกันชีวิต

เปรียบเทียบความแตกต่างของประกันชีวิต