ประกันโรคร้ายแรง แคร์พลัส (Care Plus)

ประกันโรคร้ายแรง แคร์พลัส ตอบโจทย์ เพราะโรคร้ายมักมากับค่าใช้จ่ายที่ยิ่งใหญ่ เบาใจกับโรคร้ายที่กังวล ด้วยความคุ้มครอง แคร์ พลัส (Care Plus) จากเมืองไทยประกันชีวิต ประกันโรคร้ายที่ออกแบบมาเพื่อดูแลโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรังทุกระยะ คุ้มครองวงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท* ครอบคลุมนวัตกรรมการรักษาสมัยใหม่ทั้งผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) คุ้มครองการรักษาโรคมะเร็งทั้งแบบเคมีบำบัด แบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy) การปลูกถ่าย Stem Cell และแบบ Immunotherapy รวมถึงคุ้มครองไตวายเรื้อรัง ครอบคลุมการรักษาปลูกถ่ายไต การล้างไตทั่วไป การล้างไตแบบประสิทธิภาพสูง (Online Hemodiafiltration) และการผ่าตัดเส้นฟอกไต คุ้มครองต่อเนื่องแม้เจ็บป่วยซ้ำ และเสริมการดูแลจิตใจของผู้ป่วยด้วยความคุ้มครองการบำบัดรักษาโรคทางจิตเวช คุ้มครองยาวๆถึงอายุ 99 ปี

จุดเด่น โรคร้ายแรง แคร์พลัส (Care Plus)

– คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลมะเร็ง และไตวายเรื้อรัง  IPD และ OPD สูงสุด อย่างละ 5  ล้านบาท รวมเป็น 10 ล้านบาท ต่อปีกรมธรรม์
– เข้าถึงนวัตกรรมการรักษาสมัยใหม่สำหรับการรักษาโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรัง และยังเสริมความคุ้มครองการบำบัดรักษาโรคทางจิตเวช
– เลือกความคุ้มครองโรคร้ายแรงได้ตามต้องการ หากเลือกทั้ง 2 โรค เบี้ยถูกลงถึง 10%
– หมดกังวล เป็นซ้ำก็คุ้มครอง สมัครได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 80 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

รายละเอียดความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม แคร์ พลัส

ความคุ้มครอง แคร์ พลัส (Care Plus) ดูแลโรคยอดฮิตอย่างโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรังทุกระยะ ให้คุณหมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล ด้วยความคุ้มครองวงเงินสูง ครอบคลุมนวัตกรรมการรักษาสมัยใหม่ทั้ง IPD และ OPD รวมถึงการบำบัดรักษาโรคทางจิตเวช ดูแลคุณต่อเนื่องแม้เจ็บป่วยซ้ำก็คุ้มครอง

1. โรคมะเร็ง (Cancer) หมายถึง เนื้องอกร้ายที่ได้รับการตรวจยืนยันทางจุลพยาธิวิทยาว่าเป็นมะเร็งโดยมีลักษณะการเจริญเติบโตอย่างควบคุมไม่ได้ และรุกล้ำไปยังเนื้อเยื่อส่วนอื่น ทั้งนี้ให้รวมถึงมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และมะเร็งเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

การจ่ายผลประโยชน์ค่าใช้จ่าย ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็งในข้อ 1 ดังกล่าว จะจ่ายสำหรับวิธีการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง ดังต่อไปนี้

รังสีรักษา (Radiotherapy)
รังสีร่วมรักษา(Interventional Radiological Treatment)
เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา(Nuclear Medicine)
เคมีบำบัด (Cytotoxic Chemotherapy)
ภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy)
ฮอร์โมนบำบัด (Hormonal Therapy)
การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด (Stem Cell Transplantation)
การรักษาแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy)
ศัลยกรรมถอนรากถอนโคน (Radical Surgery)
รังสีศัลยกรรม (Radiosurgery)

2. ไตวายเรื้อรัง (Chronic Kidney Disease) หมายถึง ภาวะไตวายเรื้อรังและถาวรที่ได้รับการวินิฉัยโดยชัดแจ้งและได้รับการยืนยัน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไต โดยมีหลักฐานทางการแพทย์แสดงถึงการทำงานของไตที่ลดลง ซึ่งเกิดขึ้นเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 90 วันขึ้นไป

ทั้งนี้ ไตวายเรื้อรังไม่รวมถึง ภาวะไตล้มเหลวเฉียบพลัน หรือภาวะไตวายเฉียบพลัน

ความคุ้มครอง ไตวายเรื้อรัง

การจ่ายผลประโยชน์ค่าใช้จ่าย ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาไตวายเรื้อรังในข้อ 1 ดังกล่าว จะจ่ายสำหรับวิธีการบำบัดรักษาไตวายเรื้อรัง ดังต่อไปนี้

การล้างไตผ่านทางเส้นเลือด (Regular Hemodialysis)
การล้างไตทางช่องท้อง (Peritoneal Dialysis)
การล้างไตแบบประสิทธิภาพสูง (Online Hemodiafiltration)
การปลูกถ่ายไต (Kidney (renal) Transplantation)
การผ่าตัดเส้นฟอกไต (Vascular Access)

3. โรคทางจิตเวช (Mental II(ness) หมายถึง อาการผิดปกติที่ส่งผลเสียอย่างมากต่อการรับรู้ การควบคุมอารมณ์ หรือพฤติกรรม ที่ได้รับการวินิฉัยโดยชัดแจ้งและได้รับการยืนยันโดยจิตแพทย์ ซึ่งส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยมีความบกพร่องทางสังคมและหน้าที่การงาน

ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคทางจิตเวช

ในขณะที่สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขข้อบังคับของ

สัญญาเพิ่มเติมนี้ ภายใน 5 ปีกรมธรรม์ประกันภัยนับแต่ปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยเริ่มได้รับการรักษาโรคมะเร็งหรือไตวายเรื้อรัง ตามวิธีการที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1 หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคทางจิตเวชเมื่อพ้นระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (waiting period) เป็นเหตุให้มีความจำเป็นทางการแพทย์ให้ต้องรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ สำหรับค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษาโรคทางจิตเวช โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งเป็นจิตแพทย์ที่ได้รับการรับรองในประเทศไทย ค่าปรึกษาทางจิตเวช ค่ายาประเภทจิตบำบัด ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในแผนกจิตเวชในโรงพยาบาล รวมถึงค่าห้องและค่าอาหาร ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินจำนวนผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้

ทั้งนี้ โรคทางจิตเวชไม่รวมถึง

โรคทางจิตเวชที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุราเรื้อรังและการใช้ยาเสพติด
โรคทางจิตเวชที่ได้รับการวินิจฉัยและได้รับการรักษาในประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศไทย

 เหมาะสำหรับ ซื้อร่วมกับสัญญาประกันสุขภาพ D health Plus จะทำให้แผนประกันสุขภาพครอบคลุมทุกด้านมากขึ้น

ทางเลือกเพิ่มเติม ประกันชดเชยรายได้ ประกันโรคร้ายแรง ประกันสุขภาพ เปรียบเทียบ