ประกัน เงินชดเชย เจ็บป่วย ไม่ขาดรายได้

เงินชดเชย ได้รับเมื่อเจ็บป่วย เพราะคงจะแย่ถ้าป่วยแล้วต้องขาดรายได้ แต่ค่าใช้จ่ายต่างๆยังคงมี ไม่ต้องกังวลเรื่องขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล ชดเชยรายได้จากการนอนโรงพยาบาลคุ้มครองครบ ชดเชยชัวร์ รับเงินเข้ากระเป๋า สบายใจ

ประกัน เงินชดเชย

จุดเด่น เงินชดเชย

รับสูงสุด 8,000 บาทต่อวัน นานสูงสุด 365 วัน

ICU รับเพิ่มสองเท่า

เบี้ยประกัน เริ่มวันละ 1 บาท

เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา

ชดเชยรายได้จากการนอนโรงพยาบาลคุ้มครองครบทั้งโควิด-19 โรคระบาด โรคทั่วไป และโรคร้ายแรง รวมไปถึงอุบัติเหตุ สูงสุดวันละ 8,000 บาm ให้ความคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่เข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน นานสูงสุด 365 วัน พิเศษ รับเพิ่มสองเท่า หากต้องเข้าพักรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนักไอซียู (ICU) หรือโรงพยาบาลในต่างประเทศสูงสุด 30 วัน ทำได้ตั้งแต่อายุ 6 – 64 ปี คุ้มครองจนถึงอายุ 65 ปี คุ้มครองสูงสุด 8,000 บาทต่อวัน นานสูงสุด 365 วัน

รายละเอียด ผลประโยชน์ เงินชดเชย

“ความคุ้มครอง” ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจนเป็นเหตุให้ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ดังนี้

1. กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์รายวันให้แก่ผู้เอาประกันภัยต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยครั้งใดครั้งหนึ่ง รวมกันแล้วไม่เกิน 365 วัน

2. กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในตามข้อ 1

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เพิ่มเติมให้อีกตามระยะเวลาต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยครั้งใดครั้งหนึ่ง ดังต่อไปนี้

2.1. กรณีเข้ารักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู)บริษัทจะจ่ายให้อีก 1 เท่าของผลประโยชน์รายวัน จ่ายให้ไม่เกิน 30 วัน

2.2. กรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลนอกประเทศไทยบริษัทจะจ่ายให้อีกหนึ่งเท่าของผลประโยชน์รายวันและสูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยครั้งใดครั้งหนึ่ง หากผู้เอาประกันไปพักอาศัยอยู่นอกประเทศไทยต่อเนื่อง 90 วัน ความคุ้มครองนี้จะสิ้นผลบังคับลงชั่วคราวตั้งแต่เวลา 23.59 น. (ตามเวลามาตรฐานประเทศไทย) ของวันที่ครบกำหนด 90 วันที่ผู้เอาประกันเดินทางออกนอกประเทศไทยและจะเริ่มมีผลบังคับอีกครั้งเมื่อกลับถึงประเทศไทยและให้มีผลเช่นเดียวกันนี้ทุกครั้งไป

2.3. กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและได้รับการทำศัลยกรรมที่จำเป็นต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลบริษัทจะจ่ายให้อีก ครึ่งเท่า ของผลประโยชน์รายวัน

หมายเหตุ : ผลประโยชน์รายวันสูงสุดตามข้อ 2.1, 2.2 และ 2.3 ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง รวมกันแล้ว บริษัทจะจ่ายสูงสุด 1 เท่าของผลประโยชน์รายวัน และ ไม่เกิน 30 วัน

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง การประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครอง ค่าใช้จ่ายจากการรักษา พยาบาล หรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกช้อน) อาการ หรือ ภาวะความผิดปกติ ที่เกิดจาก

1. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะ ที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม

2. การตรวจรักษาหรือการฝ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการ ควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ที่ได้รับความคุ้มครอง

3. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอตบุตร โรคแทรกช้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมี บุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด โรคเอดส์ หรือกามโรค หรือ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ฯลฯ เป็นต้น

หมายเหตุ : ข้อความในข้อมูลนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อยกเว้นความคุ้มครองชองสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบ วงเงินแน่นอน เงินชดเชย เท่านั้น

แผนประกัน เงินชดเชย

เงื่อนไขการรับประกัน จำเป็นต้องซื้อแนบประกันหลัก ประกันชีวิต ผู้เขียนแนะนำทำร่วมกับสัญญาประกันสุขภาพเหมาจ่าย เพราะจะได้รับความคุ้มครอง ดูแลเรื่องค่าใช้จ่าย หรือผู้สูงอายุ แม้จะไม่สามารถซื้อได้ แต่เมืองไทยประกันชีวิต มีทางเลือก สำหรับประกันผู้สูงอายุ ไม่ต้องตรวจหรือตรอบคำถามสุขภาพ