ประกันบำนาญ เมืองไทย 9960 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

ประกันบำนาญ เมืองไทย 9960 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) อุ่นใจได้ สุขใจด้วย รับบำนาญพร้อมใช้หลังเกษียณ

จุดเด่น ประกันบำนาญ 9960

  • รับบำนาญปีละ 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • อายุรับบำนาญ ตั้งแต่ครบรอบปี กรมธรรม์ที่ครบอายุ 60-99 ปี
  • การันตีรับเงินบำนาญขั้นต่ำ 10 ปี
  • อายุรับประกัน 20-55 ปี
  • ลดหย่อนภาษีได้
จุดเด่น เมืองไทย 9960 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

รายละเอียดความคุ้มครอง  เมืองไทย 9960 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) 

ระยะเวลาเอาประกันภัย  ครบอายุ 99 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ครบอายุ 60 ปี

อายุที่รับประกันภัย 20 – 55 ปี

ผลประโยชน์เงินบำนาญ (ปีละ) 12 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

การันตีรับเงินบำนาญ 10 ปี

สามารถรับเงินบำนาญได้ 2 แบบ คือ รายปี และรายเดือน

 

ความคุ้มครองชีวิต ช่วงก่อนรับเงินบำนาญ

ปีกรมธรรม์ที่ 1-ก่อนครบอายุ 60 ปี คุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวรคืนในขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

ความคุ้มครองชีวิต ในช่วงรับเงินบำนาญ

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงก่อนที่จะได้รับเงินบำนาญครบ 10 ปี ผู้รับประโยชน์จะได้รับเงินเป็นจำนวนเดียวซึ่งเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายครบ 10 ปี (ตามตารางมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญ)