ประกันออมทรัพย์ 20/14

จุดเด่น ประกันออมทรัพย์ 20/14

  • สร้างวินัยในการออมเงิน อย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 14 ปี
  • รับความคุ้มครองชีวิต 100% ยาวนานถึง 20 ปี
  • รับผลประโยชน์ตลอดสัญญา 100%
  • ใช้ลดหย่อนภาษีได้

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

กรณีเสียชีวิต ปีที่ 1-20 รับความคุ้มครองชีวิต 100% ของทุนเอาประกัน

กรณีมีชีวิต ปีที่ 20 รับเงินครบสัญญา 100% ของทุนเอาประกัน

แผนประกันออมทรัพย์ 20/14

เงื่อนไข การรับประกัน

1. อายุที่รับประกันภัย : อายุ 1 ปี – 65 ปี

2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 150,000 บาท

3. ระยะเวลาเอาประกันภัย : อายุ 20 ปี

4. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 14 ปี

5. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน

6. อัตราเบี้ยประกันภัย : คงที่ตลอดสัญญา

7. การซื้อสัญญาเพิ่มเติม : สามารถซื้อได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด

8. การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด

9. บริษัทสามารถพิจารณารับประกันภัย : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด