เมืองไทย ธนทวี 15/10

จุดเด่น เมืองไทย ธนทวี 15/10

  • รับเงินครบสัญญาสูงถึง 265%* รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา 310%*
  • รับเงินจ่ายคืนทุก 2 ปีกรมธรรม์ ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 3 – 13 รวม 45%*
  •  รับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สูงสุดถึง 280%*

หมายเหตุ %* ของทุนเอาประกัน

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ตารางผลประโยชน์ เมืองไทย ธนทวี 15/10

1. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิต รับเงินคืน

สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 3, 5, 7 รับเงินคืน 5%*

สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 9, 11, 13 รับเงินคืน 10%*

สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15  รับเงินครบสัญญา 265%*

2. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

ปีกรมธรรม์ที่ 1  รับความคุ้มครองชีวิต 100%*

ปีกรมธรรม์ที่ 2  รับความคุ้มครองชีวิต 120%*

ปีกรมธรรม์ที่ 3  รับความคุ้มครองชีวิต 140%*

ปีกรมธรรม์ที่ 4  รับความคุ้มครองชีวิต 160%*

ปีกรมธรรม์ที่ 5  รับความคุ้มครองชีวิต 180%*

ปีกรมธรรม์ที่ 6  รับความคุ้มครองชีวิต 200%*

ปีกรมธรรม์ที่ 7  รับความคุ้มครองชีวิต 220%*

ปีกรมธรรม์ที่ 8  รับความคุ้มครองชีวิต 240%*

ปีกรมธรรม์ที่ 9  รับความคุ้มครองชีวิต 260%*

ปีกรมธรรม์ที่ 10-15  รับความคุ้มครองชีวิต 280%*

หมายเหตุ %*ของทุนเอาประกัน

เงื่อนไข การรับประกัน

1. อายุที่รับประกันภัย : อายุ 1 เดือน – 70 ปี

2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 150,000 บาท

3. ระยะเวลาเอาประกันภัย : อายุ 15 ปี

4. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 10 ปี

5. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน

6. อัตราเบี้ยประกันภัย : คงที่ตลอดสัญญา

7. การซื้อสัญญาเพิ่มเติม : สามารถซื้อได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด

8. การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด

9. บริษัทสามารถพิจารณารับประกันภัย : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด